Welcome to bangkoktraining.com
Contact Us
Bangkoktraining we are professional

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  หน้าแรก 
  1. ขอบข่ายงานบริการ
  2. โปรแกรมการอบรม
 3. บริการจัดหาวิทยากร
      * รายชื่อวิทยากร
 4. โครงการให้คำปรึกษา 
     *  ด้านงานบุคคล
     *  ด้านเพิ่มผลผลิต
5. กิจกรรมวอล์คแรลลี่
       * พลังทีม-พลังความสำเร็จ
       * วอล์คแรลลี่เพื่อสุขภาพ
 6. กิจกรรมส่งเสริมการตลาด
      *  งาน E-Vent
     *  จัดหาดารา นางแบบ พิธีกร   
7. บริการจัดท่องเที่ยวทั่วไป
       *  ทัวร์สุขภาพ 
       * ไหว้พระ 9 วัด
 
 8. แพทย์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ
    * เลือกสุขภาพดีกับ
      นายแพทย์เปี่ยมโชค  ชลิดาพงศ์
     * โรคภัยควรรู้
      * โภชนบำบัดเพื่อสุขภาพ
 
  9. เคล็ดลับความสวยงาม
    *    โยคะเพื่อสุขภาพและความงาม
  10. 108 ไอเดียสร้างอาชีพ
       *  โยคะสร้างอาชีพ
    ( มาเป็นครูโยคะกันเถอะ )
   
  11. โหราศาสตร์เพื่อชีวิต
       * โหวงเฮ้งสร้างชีวิต
    
 12. ผลงานที่ผ่านมา
 13. เกี่ยวกับเรา
 
บางกอกเทรนนิ่ง ให้บริการคุณอย่างมืออาชีพ 
โทร. 02-634-4200 ,081-826-8147,081-485-1319

www.bangkoktraining.com

ประวัติ
บุญเลิศ    เลิศพิพัฒน์สกุล

การศึกษา         
ระดับปริญญาตรี
   
           (1)   สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหิดล
           (2)    สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต  (วิชาเอกบริหารงานสาธารณสุข)   มสธ.

ระดับปริญญาโท    
           (
1)   ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง
                  (วิชาเอกการเป็นวิทยากรและการฝึกอบรม) คณะสังคมศาสตร
                   และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศนียบัตร            
           - หลักสูตร“วิทยากรพี่เลี้ยงหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุข”
           - หลักสูตร“วิทยากรกลางระดับจังหวัด”สำหรับการฝึกอบรม
           - การสร้างและใช้แผนที่ยุทธศาสตร์งานเมืองไทยแข็งแรง

ประวัติการทำงาน

           - หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุตรดิตถ์
           - หัวหน้างานโรคไม่ติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
           - หัวหน้างานพัฒนาบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
           - รองหัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
           - รองหัวหน้าฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสารคร

           - หัวหน้าหลักสูตรผู้บริหารองค์การแบบบูรณาการสำหรับหัวหน้าสถานีอนามัย
             ทั่วประเทศ  
           - วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

           - คณะทำงานหลักสูตรผู้บริหารองค์การแบบบูรณาการสำหรับ
             สาธารณสุขอำเภอทั่วประเทศ
           - วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข  สถาบันพระบรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข

           - คณะทำงานหลักสูตรผู้บริหารองค์การแบบบูรณาการสำหรับผู้อำนวยการ
             รพช.ทั่วประเทศ   
           - วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

           - คณะทำงานหลักสูตรผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี  
             วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข   
           - สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

           - คณะกรรมการ เพื่อหารูปแบบการพัฒนาเทคโนโลยีค่ายเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
          ทางจิตให้แก่ เยาวชน  กองสุขภาพจิตสังคม  กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข

                                                               
ประสบการณ์
อาจารย์บรรยายในระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยของรัฐ และวิทยากรให้กับ 
หน่วยงานในภาครัฐและภาคเอกชน
- มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา/  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี
- เป็นวิทยากรบรรยายงานทางด้านสุขภาพให้กับหน่วยงานราชการหลายแห่ง
- หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง (ผบก.) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
- หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น (ผบต.) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
- หลักสูตรผู้นำกับการพัฒนาทีมงาน กองฝึกอบรม กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรฯ
-  ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อเขต 4 ราชบุรี
- ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
- ศูนย์ประสานงานการป้องกันยาเสพติดตำบลหนองปากโลง จังหวัดนครปฐม
- ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร
- สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
-สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร
- องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน
- โรงพยาบาลในเครือโรงพยาบาลศรีวิชัย
- โรงพยาบาลเจษฎาเวชการ
- บริษัทยูคอมคอมมิวนิเคชั่น (มหาชน) จำกัด “หลักสูตรเยาวชนสำนึกรักบ้านเกิด
- สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครปฐม
- สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเพชรบุรี
- สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย (สตท.)
- บริษัทไทยซินอิ จำกัด  “หลักสูตรการทำงานเป็นทีม ด้วยกิจกรรม Walk Rally
- สำนักงานโรตารี่สากล ภาค 3330 “หลักสูตรพัฒนาเยาวชนโรทาแรคท์และอินเตอร์
  แรคท์ ภาค 3330
- บริษัท Customs News Service (Import-Export)
   ฯลฯ

หัวข้อบรรยาย

  1. เทคนิคการเป็นวิทยากรกับการฝึกอบรม
  2. การทำงานเป็นทีมด้วยกิจกรรม Walk Rally
  3. การพัฒนาบุคลิกภาพที่สง่างามสำหรับนักบริหารและบุคคลทั่วไป
  4. การสร้างมนุษยสัมพันธ์
  5. การพัฒนาองค์กร (OD)
  6. การปลูกจิตสำนึกในการให้บริการ (Service Mind)
  7. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  8. จิตวิทยาการบริหาร
  9. การตลาดสำหรับผู้นำวิสาหกิจชุมชน
  10. อาสาสมัครกับการพัฒนาสังคม

-  ผู้นำการออกกำลังกายแบบแอโรบิคด๊านซ์

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง      
นักวิชาการสาธารณสุข 7 ว
ฝ่ายพัฒนาระบบสุขภาพแรงงานต่างด้าว  
สสจ.สมุทรสาคร

 

 

 

 

บางกอก โยคะ

www.bangkokyoga.com

หลักสูตรครูโยคะ

ฝึกโยคะเพื่อสุขภาพ

บริการสอน โยคะนอกสถานที่


02-634-4200
081-826-8147
099-213-9998

คลิ๊กที่นี่
 
 

 

Bangkok Training Co.,Ltd.
Address : อาคารไอทีเอฟ ชั้น 17 เลขที่ 160/328-329 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ ,
ITF Building , 17 Fl , 160/328-329 Silom Rd., Suriyawong Bangrak Bangkok Thailand
Tel : 02-634-4200 ,081-826-8147 ,099-213-9998
E-mail : bangkok_ying@yahoo.co.th
Copyright : Bangkoktraining.com inc. All Rights Reserved.1998 - 2007