Welcome to bangkoktraining.com
Contact Us
Bangkoktraining we are professional

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  หน้าแรก 
  1. ขอบข่ายงานบริการ
  2. โปรแกรมการอบรม
 3. บริการจัดหาวิทยากร
      * รายชื่อวิทยากร
 4. โครงการให้คำปรึกษา 
     *  ด้านงานบุคคล
     *  ด้านเพิ่มผลผลิต
5. กิจกรรมวอล์คแรลลี่
       * พลังทีม-พลังความสำเร็จ
       * วอล์คแรลลี่เพื่อสุขภาพ
 6. กิจกรรมส่งเสริมการตลาด
      *  งาน E-Vent
     *  จัดหาดารา นางแบบ พิธีกร   
7. บริการจัดท่องเที่ยวทั่วไป
       *  ทัวร์สุขภาพ 
       * ไหว้พระ 9 วัด
 
 8. แพทย์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ
    * เลือกสุขภาพดีกับ
      นายแพทย์เปี่ยมโชค  ชลิดาพงศ์
     * โรคภัยควรรู้
      * โภชนบำบัดเพื่อสุขภาพ
 
  9. เคล็ดลับความสวยงาม
    *    โยคะเพื่อสุขภาพและความงาม
  10. 108 ไอเดียสร้างอาชีพ
       *  โยคะสร้างอาชีพ
    ( มาเป็นครูโยคะกันเถอะ )
   
  11. โหราศาสตร์เพื่อชีวิต
       * โหวงเฮ้งสร้างชีวิต
    
 12. ผลงานที่ผ่านมา
 13. เกี่ยวกับเรา
 
บางกอกเทรนนิ่ง ให้บริการคุณอย่างมืออาชีพ 
โทร. 02-634-4200 ,081-826-8147,081-485-1319

www.bangkoktraining.com

ประวัติวิทยากร

อาจารย์ชูพงศ์ ชูพงศ์ ปัญจมะวัต

ประวัติการศึกษาระดับอุดมศึกษา

คุณวุฒิ

ปี พ.ศ.
ที่จบ

ชื่อสถานศึกษา

ค.บ.  (เกียรตินิยม) 

2530

  คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ)

2534

  คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรหลักสูตร
การปฏิบัติการจิตวิทยา
ฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 93

2546

  สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง

2548

  สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการรับราชการ
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ  8 

ตำแหน่งอื่น ๆ (เฉพาะที่สำคัญ)

 1. ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติราชการ ช่วยงานรองอธิการบดี ด้านกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์
  มหาวิทยาลัย (ตุลาคม 2547 – ปัจจุบัน)
 2. อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมศิลปป้องกันตัวและอาวุธไทย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  (2537 – ปัจจุบัน)
 3. อดีตรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต  คณะจิตวิทยา (2545 – 2547)
 4. ที่ปรึกษางานด้านการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

งานสอน

 1. มนุษยสัมพันธ์

 2. จิตวิทยาเพื่อชีวิตและการทำงาน

 3. จิตวิทยาการคิดและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

 4. จิตวิทยาเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ

งานวิจัย
 • ชัยพร วิชชาวุธ, พรรณราย ทรัพยะประภา, ชูพงศ์ ปัญจมะวัต.  (2545).  โครงการศึกษาวิจัยพัฒนานโยบาย กลไกการพัฒนาและการประเมินผล ติดตามผลการพัฒนาเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
  (โครงการของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 • ชุมพร ยงกิตติกุล, นิรมล ชยุตสาหกิจ, ศรินธร วิทยะสิรินันท์,
  และชูพงศ์ ปัญจมะวัต.  (2539). 
  รายงานการวิจัย เรื่อง การติดตามผลการพัฒนานักเรียน
  ที่มีปัญหาทางการเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร. 
  กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  (อัดสำเนา) (โครงการของคณะ
  ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร สนับสนุนโดยยูนิเซฟ)
 • ศิรางค์ ทับสายทอง, พรรณระพี สุทธิวรรณ, ชูพงศ์ ปัญจมะวัต,
  เรวดี วัฒฑกโกศล. (2538). 
  การสำรวจความคิดเห็นและความคาดหวังของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ที่มีต่อวิชาเลือกทางจิตวิทยา.  กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
  (อัดสำเนา) (โครงการของคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์สนับสนุน
  โดยทุนสถิตย์ – สุรัตน์ ซันซื่อ)
 • Sirivunnabood, P.B., Cholvanich, P., Wattakakosol, R., Panjamawat, C.,
  & Barrett, M. E.  (1997). 
  Current State of Psychology Education in Thailand: Results of a Key
  Informant Survey.  Asian Psychologist, 1, 47-52.

งานบริการทางวิชาการ

วิทยากรให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชน รวมทั้งสถาบันต่างๆ จำนวนมาก
(เฉพาะในปีปัจจุบัน มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย กรมทางหลวง
โรงแรมอิมพีเรียลควีนปาร์ค หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ สถานีตำรวจนครบาลคลองตันฯลฯ)

ผลงานทางวิชาการ

เอกสารประกอบการสอน
ชูพงศ์ ปัญจมะวัต.  ปัญหาพฤติกรรมเด็ก, 3804255, 2542, 49 หน้า.
ชูพงศ์ ปัญจมะวัต.  จิตวิทยาเพื่อชีวิตและการทำงาน, 3800202, 2544, 78 หน้า.

หนังสือ

ชูพงศ์ ปัญจมะวัต.  (2541).  มนุษยสัมพันธ์: ศิลปะในการทำงานร่วมกัน.  กรุงเทพมหานคร:
เอส ดี เพรส, 108 หน้า

 

 

 

 

บางกอก โยคะ

www.bangkokyoga.com

หลักสูตรครูโยคะ

ฝึกโยคะเพื่อสุขภาพ

บริการสอน โยคะนอกสถานที่


02-634-4200
081-826-8147
099-213-9998

คลิ๊กที่นี่
 
 

 

Bangkok Training Co.,Ltd.
Address : อาคารไอทีเอฟ ชั้น 17 เลขที่ 160/328-329 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ ,
ITF Building , 17 Fl , 160/328-329 Silom Rd., Suriyawong Bangrak Bangkok Thailand
Tel : 02-634-4200 ,081-826-8147 ,099-213-9998
E-mail : bangkok_ying@yahoo.co.th
Copyright : Bangkoktraining.com inc. All Rights Reserved.1998 - 2007